مهندسی رادیوی داخلی قرن بیستم. موزه مجازی و کتاب مرجع.

موزه مجازی و راهنمای مهندسی رادیوی داخلی قرن بیستم. ارائه شده توسط اطلاعات مختصری در مورد تجهیزات رادیویی و تلویزیونی ، توسعه یافته یا منتشر شده قبل از سال 2000. تمام اطلاعات از منابع باز گرفته شده و ممکن است نادرست باشد. هنگام استفاده از عکس و مطالب ، پیوند به سایت یا نویسندگان مطلوب است.