ரேடியோ கருவிகளைப் பெறுதல் மற்றும் பரிமாற்றம் செய்தல்.