అలారం గడియారం `` యంతర్ ''.

టైమ్ రిలేలు, టైమర్లుసిగ్నల్ వాచ్ "యంతర్" ను 1972 నుండి ఒరెల్ వాచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వారు 1-50 నిమిషాల విరామంలో అలారం టైమర్‌గా పనిచేస్తారు.