மின்சார பிளேயர்கள் மற்றும் குறைக்கடத்தி ஒலிவாங்கிகள்