எலக்ட்ரெட் மின்தேக்கி மைக்ரோஃபோன் `` எம்.கே.இ -100 '' (எலக்ட்ரெட்).

மைக்ரோஃபோன்கள்.மைக்ரோஃபோன்கள்எலக்ட்ரெட் மின்தேக்கி மைக்ரோஃபோன் "எம்.கே.இ -100" (எலக்ட்ரெட்) 1977 முதல் நாட்டின் பல நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது.