ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ Electret `` MKE-100 '' (Electret)

ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบอิเล็กเตรต "MKE-100" (Electret) ได้รับการผลิตโดยผู้ประกอบการหลายรายในประเทศ