รีเลย์เวลาบนทรานซิสเตอร์ "MIG"

รีเลย์เวลาตัวจับเวลารีเลย์เวลาบนทรานซิสเตอร์ "MIG" อาจถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2518 โดยโรงงานสร้างเครื่องจักร Tushino รีเลย์ตั้งเวลามีไว้สำหรับการให้แสงกึ่งอัตโนมัติ (เวลาที่หลอดไฟขยายขนาดภาพถ่ายลุกไหม้) ระหว่างการพิมพ์ภาพสัมผัสหรือการฉายภาพ