میکروفون خازن الکتریک "MKE-100" (الکتریک).

میکروفونمیکروفونمیکروفون خازن الکترو "MKE-100" (الکتریک) احتمالاً از سال 1977 توسط چندین شرکت در کشور تولید شده است.